Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet 2019

Rättsmedicinalverket organiserade den trettonde upplagan av Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet (13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry) i Göteborg . Temat var Forensic Psychiatry in a Lifestyle Perspective: Development, Treatment and Prevention. Svenska Rättspsykiatriska Föreningen deltog i planeringen inför symposiet. Symposiet hade hela 215 deltagare från de olika nordiska länderna. Ett flertal av presentationerna finns publicerade på symposiets webbplats. Symposiet har anordnats i olika nordiska länder vartannat år sedan 1994; nästkommande planeras till Helsingfors 25–27 augusti 2021.

13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry – First Announcement

Årsmöte 2019

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 13 mars 2019, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 13–15 mars 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Möjlighet fanns att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 13 mars 2019 klockan 17.15
Plats: Münchenbryggeriet, lokal Pegasus
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är Du intresserad så hör av Dig till föreningens sekreterare Hanna Edberg eller ordförande Per-Axel Karlsson.

Dagordning
Årsberättelse
Protokoll

Rapport från Ghentmötet 2018

Gamla Vasa sjukhusÅrets Ghentmöte hölls i ett soligt men blåsigt Vasa där gamla Vasa sjukhus firar 250 år. Det var 16 deltagare bland annat grundarna John Gunn, Pamela Taylor och Norbert Nedopil. Efter rundvandring på några av de avdelningar som sammantaget rymmer 150 patienter gavs en förklaring av rättspsykiatrisk lag i Finland.

Ca 100 nya RPU görs varje år vilka visar ingen eller minskad tillräknelighet i 45 fall medan 65 går till fängelse. Detta ska jämföras med de 57 000 som av domstol ses tillräkneliga och döms till fängelse. Obs att domstol kan utan RPU säga att vård behövs; det sker i fåtalet fall. P7-undersökningar finns inte.

Vårdtiden i sluten vård ligger på ca 4–6 år i Vasa samt ca 8 år i Niuvanniemi/Kuopio. Därför önskas möjlighet till öppnare vårdformer som öppen rättspsykiatrisk vård som finns i Sverige och Danmark. Det finns ett system med övervakningstid som i viss mån används istället för detta.

Kriminologiskt har mordstatistiken i Finland minskat men är ändå något högre än den svenska framförallt i norra och östra Finland. Såpass vanligt ändå att ”döda någon i fyllan” att det finns ett finskt uttryck ”ryypyritatappo”.

Till viss del kanske finska gener kan förklara detta fynd, rubbning i HTR2B stopcodon Q20, som medför risk för svår impulsivitet, aggression och våldsbenägenhet hos vissa individer med alkoholpåverkan. Tydligen finns fler med denna genpåverkan av serotoninreceptor B2 i Finland (Nature, volym 468, sid 1061–1066, 23 december 2010).

Skolskjutningar har man tre berömda – Jokela 2007 då 9 dog och i Kauhajoki 2008 då Raumanmeri (2 döda) 1989 föregick dessa.

Bild på Matkku Eronen
Markku Eronen, professor och arrangör får årets Ghentmöte

Dag två handlade om behovet att visa resultat av verksamheten – något svar till de som ifrågasätter om verksamheten ger valuta för skattepengarna. Vårt svenska kvalitetsregister RättspsyK ligger nog i topp i Europa här. Likaså betyder den markörbaserade journalgranskningen mycket. Vårdkvaliteten och säkerheten behöver betonas.

Det är viktigt att klinikerna engagerar sig i att hjälpa varandra med kollegial extern granskning och en aktiv rättspsykiatrisk förening kan spela stor roll för påverkan av lagförslag och i utformandet av utbildning för ST och vidareutbildning av specialister.

Pamela Taylor berättade att man i England minskade personalbudgeten i fängelserna med 40% och givetvis sparar det pengar, men vinsten försvinner när självmorden, misshandelsfallen och narkotikasmugglingen ökar. Så glöm inte att räkna med dessa kostnader när budgeten ska läggas.

Både England, Skottland och Irland har fortfarande kö för att placeras på rättspsykiatriska vårdplatser.

Inte bara jobb: Fredag kväll badade vi alla rökbastu, medföljande dopp i Bottenvikens 12-gradiga vatten och mycket avslappnat efteråt.

Givande har även varit falldiskussionerna och riskvärderingen.

Per-Axel Karlsson

Karga är kvarkens kuster

Studiebesök i Bayern

Styrelsen för Svenska Rättspsykiatriska Föreningen besökte den rättspsykiatrin i Tyska förbundslandet Bayern som har ungefär 10 miljoner invånare vilket gör att Bayern befolkningsmässigt kan jämföras med Sverige. Det finns många likheter att finna men även olikheter och Bayern är i många aspekter mer konservativt än Sverige.

Det finns rättspsykiatrisk specialitet i landet och det beräknas att 450 läkare arbetar inom forensisk psykiatri. Vi besökte kliniken i Haar utanför München, vilken funnits sedan 1905. Vår lokala värd var professor Kolja Schildt, en mycket trevlig bekantskap och han hade ett yrke med rättspsykiatrisk utredande funktion. Professor Otto Steinböck som är välkänd inom begreppet socialpsykiatri tog emot oss och vi fick gå runt på kliniken som hade sex högsäkerhetsavdelningar. Det fanns även utslussningsenheter dit man kunde komma om man hade arbete och bostad?

Lagstiftning
Tyskland har egentligen två juridiska spår efter ett brott – där en huvudsaklig del ska till fängelse efter dom. De som bedöms farliga kan gå till rättspsykiatrin där det finns en gren med klassisk rättspsykiatri och en del med beroendeproblematik. Det är den senare som skiljer sig åt från många andra länder och även den del som har goda resultat jämfört med t ex LVM eller kontraktsvård i Sverige.

Efter den rättspsykiatriska vårdtiden som är flerårig, kan t ex beroendebehandlingsdelen ske under 2 år under fängelsestrafftid. För klassisk rättspsykiatri 6–8 års vårdtid, finns en villkorsdel.

Problem
Man ser problem i gruppen med unga patienter där det finns en speciell klinik i Regensburg, migranterna som ofta har en helt omöjlig situation avseende boende och arbete, samt äldre, där man saknar sjukhem för eftervården.

Parafilier är en undergrupp och man beräknar att – beroende på urvalsgrupp – upp till en tredjedel av patienterna behandlas med GnRH-analoger.

En särskild reglering gör att den patient som varit inneliggande i 6 år måste bedömas igen var tredje år och från och med 10:e inläggningsåret är bedömningen vartannat år.

Att bli specialist i rättspsykiatri
Efter grundspecialisering tar det 3 år under vilka man ska förbereda en ”thesis” och prestera arbete på de olika klinikerna. Man godkänns formellt i en nämnd.

Emil KraepelinStudiebesök på universitetskliniken i München
En stor stenbyggnad på Nussbaumstrasse nära centrala München inhyser universitetspsykiatriska kliniken. Många kändisar har arbetat här, nämner nu Alois Alzheimer, Emil Kraepelin, m.fl. En del mörkare passager finns beskrivna i en sal avsatt för historiken men här har Sverige i mångt likartade flagor.

Per-Axel Karlsson
Sara Bromander
Erik Dahlman

Årsmöte 2018

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens årsmöte hölls 14 mars 2018, i anslutning till Svenska Psykiatrikongressen 14–16 mars 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Möjlighet fanns att delta på årsmötet även om man ej deltog i kongressen.

Tid: 14 mars 2018 klockan 17.15
Plats: Münchenbryggeriet, lokal Pegasus
Adress: Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

Vi ser gärna att fler engagerar sig i föreningen. Vi har genom föreningen möjlighet att påverka. Vi får ärenden på remiss via Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Vi försöker i dessa och andra sammanhang påverka beslutsfattare. Är Du intresserad så hör av Dig till föreningens sekreterare Hanna Edberg eller ordförande Per-Axel Karlsson.

Dagordning
Årsberättelse
Protokoll