Integritetspolicy

Föreningen har en förteckning över sina medlemmar. Denna förteckning lagras hos dess moderförening Sveriges läkarförbund, som sköter faktureringen av medlemsavgiften åt föreningen.

Lagstiftningen kräver att föreningen har en personuppgiftsansvarig. Föreningens styrelse utgör sådan personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på föreningens hemsida https://www.srpf.se

De personuppgifter som behandlas är de som registreras om nya medlemmar, vilka framgår av formuläret för att ansöka om medlemskap som finns på föreningens hemsida på ovanstående webbadress. Samtliga dessa uppgifter finns dock inte registrerade om befintliga medlemmar. Utöver dessa uppgifter registrerar moderföreningen i samband med fakturering av medlemsavgift uppgift om denna är betald.

Vi behandlar dessa uppgifter för att veta vilka medlemmar vi har. Adress- och andra kontaktuppgifter registreras för att kunna kontakta medlemmar, inklusive att skicka ut regelbunden (tidskriften för Svensk Psykiatri) och oregelbunden information som kan vara intressant för medlemmarna. Uppgifter om eventuella specialitetsbevis och medlemskap i andra föreningar som föreningen är en underförening av används av statistiska skäl, för att kunna utröna hur stor andel av medlemmarna som har eller är detta, och mot bakgrund av att föreningen ska verka för att dess medlemmar även är medlemmar i dessa moderföreningar (Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet).

De parter som kan ta del av personuppgifterna är styrelsen i föreningen i dess arbete med informationsspridning till dess medlemmar, samt moderföreningen Sveriges läkarförbund (SLF) för faktureringen av medlemsavgiften. SLF utgör därför personuppgiftsbiträde i lagens mening. Inga andra parter tar del av medlemsuppgifter på individuell nivå. Då eventuella tredje parter önskar förmedla information till medlemmarna gör styrelsen en avvägning av om informationen på gruppnivå kan anses relevant för medlemmarna och ombesörjer själv, om så bedöms vara fallet, förmedlingen av sådan information till medlemmarna på ett sådant sätt att den tredje parten inte kan ta del av medlemmars personuppgifter (annat än på gruppnivå, där antalet medlemmar som informationen förmedlats till samt hur många av dessa som innehar olika specialistbevis kan förmedlas till den tredje parten).

Ingen överföring av personuppgift till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES) avses att ske.

Föreningens medlemmar har bland annat rätt att få tillgång till sina personuppgifter, att få felaktiga personuppgifter rättade, att få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga, att få veta hur länge personuppgifterna kommer att lagras (så länge medlemmen är medlem samt upp till ett år efter detta av praktiska skäl). Medlemmarna har även möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Denna text utgör samtidigt en personuppgiftspolicy och ett så kallat skriftligt register över behandling som dokumenterar föreningens arbete med detsamma och som krävs enligt gällande lagstiftning. Senaste ändring av bägge dessa är 2018-10-01.