Rättspsykiatrisk vård

Inför en dom till rättspsykiatrisk vård genomgår patienten i merparten av fallen en stor rättspsykiatrisk tvärprofessionell utredning (RPU). Detta görs dels i Stockholm, dels i Göteborg (och tidigare även i Umeå). Utifrån både medicinska, sociala och psykologiska perspektiv gör man en samlad bedömning av individen. Om bedömningen blir att vårdbehov föreligger rekommenderas domstolen döma till rättspsykiatrisk vård. Vårdbehoven är ofta så omfattande att vården påbörjas omedelbart.

Ibland kan utredningen göras på andra platser men då är det ofta fråga om så kallad paragraf 7-undersökning (p7:a) – en läkare med speciellt bemyndigande kan göra en egen kortare bedömning, men om domstolen tar denna utredning som slutgiltig kan det inte bli fråga om dom LRV med särskild utskrivningsprövning.

Patienterna har oftast redan haft kontakt med psykiatrin då de döms till rättspsykiatrisk vård. Enligt kvalitetsregistret RättspsyK 2014 så hade 95 % av kvinnorna och 92 % av männen haft vård. Erfarenheter från tidigare behandlingsförsök, utredningar, överväganden och konstaterade diagnoser är värdefulla för den rättspsykiatriska vården.

Efter domstolsbeslut kan man överlämnas till vård enligt LRV med eller utan särskild utskrivningsprövning.

Utifrån närhetsprincipen placeras patienten i det geografiska område där man bodde när brottet begicks.

I de flesta fallen har rättspsykiatriska kliniker en egen öppenvård och bedriver öppen LRV. Framgångsrikt i många fall.

Vad innebär rättspsykiatrisk vård?

Vi behandlar, utvärderar och utreder igen om så behövs. Påfallande ofta har det förelegat aktivt missbruk eller regelbundet droganvändande hos patienten och den rättspsykiatriska utredningens resultat har påverkats av detta.

Vi kopplar in kommunerna, vi samlar krafter hos alla i patientens närhet och slussar ut till boenden med personalstöd i olika nivåer.

Så småningom – ofta flerårigt senare – blir det dags för avslutning av tvångsvården. Då har det gått bra länge, socialt och psykiatriskt och några patienter kanske till och med har fått förvärvsarbete.

Under åren 2011–2013 avskrevs 345 personer från LRV-vård, 51 kvinnor och 294 män. Av dessa återföll 46 personer (13 %) i brott. Av dessa var 5 kvinnor (10 %) och 40 män (14 %). Detta är jämförbart med perioden 2010–2012 då 12 % registrerades för återfall.

Återfallsfrekvensen bör reduceras ytterligare och kvalitetsmåttet behöver förfinas då många olika gradskillnader finns i denna statistik.

Kvalitetsregistret RättspsyK är det klart mest täckande av alla psykiatrins kvalitetsregister, med täckningsgrad 96 % på verksamhetsnivå. I landet registrerar 24 av 25 rättspsykiatriska enheter i kvalitetsregistret. 86 % av alla patienter är registrerade deltagare.

Vi följer upp effekter av vårdinsatser och främjar utvecklingen av vården. Vårdinsatserna går ut på att patienten ska klara ett liv ute i samhället utan att återinsjukna i psykisk ohälsa, missbruk och/eller brottslighet.

Var bedrivs rättspsykiatrisk vård?

Det finns idag drygt tjugo rättspsykiatriska vårdenheter i landet, från Öjebyn i norr till Trelleborg i söder. Det finns ungefär tre olika storleksklasser av kliniker där de största har omkring 100 patienter i sluten tvångsvård.

Karta över rättspsykiatriska kliniker

Region Rättspsykiatrisk klinik Vårdplatser 2018
Dalarna RPK Säter (A) 63 6 1177
Gävleborg RPV Gävle (B) 10 1 1177
Halland RPV Halland (Varberg) (C) 12 1 1177
Jönköping RP Jönköping (Ryhov) (D) 12 1 1177
Kalmar RPA Västervik (E) 10 1 1177
Kronoberg RPR Växjö (F) 120 11 1177
Norrbotten PLG Öjebyn (Piteå) (G) 52 6 1177
Skåne RPC Trelleborg (H) 51 4 1177
RPA Helsingborg (I) 14 1 1177
RPA Hässleholm (J) 26 2 1177
Stockholm RPV Stockholm (K) 200 13 1177
Sörmland RS Karsudden (Katrineholm) (L) 127 11 1177
MS Eskilstuna (M) 0 0 1177
Uppsala RPA Uppsala (Ulleråker) (N) 22 1 1177
Värmland RP Kristinehamn (O) 32 4 1177
Västerbotten RPA Umeå (P) 14 1 1177
Västernorrland RPR Sundsvall (Q) 99 8 1177
Västmanland RP Västmanland (Sala) (R) 53 4 1177
Västra Götaland RPV Borås (S) 0 0 1177
RPA Falköping (T) 24 1 1177
RPE Rågården (Göteborg) (U) 96 6 1177
RPA Brinkåsen (Vänersborg) (V) 54 6 1177
Örebro PRRP Örebro (X) 25 3
Östergötland RPR Vadstena (Y) 72 6 1177