Utbildning

I Sverige finns drygt sextiotalet olika specialiteter inom medicin och en av de som tidigt grundlagts är psykiatri.

Psykiatri är en basspecialitet och landstingen förväntas ha en god försörjning av denna specialitet, även om det lång tid förelegat bristsituation.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en egen specialitet men finns ofta närmare barnmedicin än (vuxen)psykiatrin och tyvärr har denna uppdelning under lång tid gjort att det uppstått klyftor mellan specialiteterna psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, klyftor som måste överbryggas då givetvis de flesta av patienterna blir äldre och så småningom en angelägenhet för vuxenpsykiatrin.

Rättspsykiatri är en grenspecialitet till psykiatrin. Det finns dessutom två ytterligare grenspecialiteter till psykiatrin, äldrepsykiatri och beroendemedicin. De senare är relativt nya men har av Socialstyrelsen bedömts behövas i landet.

I nuläget är det svårt att bemanna specialiteterna helt men det är rimligt att målet sätts till att grenspecialiteterna bemannas fullt ut. Inte bara handlar det om folksjukdomar utan även om att kvaliteten ska vara hög och adekvat.

Inom äldrepsykiatrisk vård liksom inom rättspsykiatrisk vård och beroendemedicinsk vård ska givetvis måluppfyllelse i Socialstyrelsens intentioner ske. Varje landsting med självaktning ska se till att utbildningsnivån är adekvat.

Det är Svenska Rättspsykiatriska Föreningens ståndpunkt att följa Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendera att arbete inom rättspsykiatrin oavsett om det har att göra med utredande eller behandlande uppgifter bör innefatta kunskapsnivå som vid dubbelspecialisering inom rättspsykiatri.