Verksamhet

En del av styrelsens verksamhet är att ta emot och besvara remisser från olika remissinstanser.

Eftersom föreningen både är en specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund och en medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet deltar föreningen i olika arbetsgrupper i dessa föreningar. Föreningen deltar även genom representantskap i andra råd och arbetsgrupper, både nationellt och internationellt (bland annat i Ghentgruppen).

Föreningen har tidigare anordnat olika symposier och seminarier kring aktuella ämnen med anknytning till rättspsykiatrin, bland annat om internetdroger och om sexsomni. Föreningen har för avsikt att fortsätta att anordna seminarier framöver, där terrorbrott är ett ämne som det planeras för.

Föreningens styrelse sammanträder minst fyra gånger per år. Det finns en sammanställning av protokoll från årsmöten.

Föreningens stadgar reviderades senast 2020-03-11 i samband med årsmötet 2020 för anpassa dessa för medlemsreformen i Svenska Läkaresällskapet som medförde att föreningen blev en medlemsförening i densamma.

Föreningen bildade 2008 ett utbildningsutskott (SRFPuu) som bidrog till att ta fram ett kursprogram för ST-läkare i rättspsykiatri samt tog fram konkreta rekommendationer kring målbeskrivningarna för utbildningen.

Föreningen medverkar årligen i Svenska Psykiatrikongressen, som del i programkommittén och med föredrag inom det rättspsykiatriska området.

Föreningen deltar i redaktionsgruppen för Tidskriften för Svensk Psykiatri.

Föreningen deltog i planeringen av Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet (13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry) i Göteborg i augusti 2019. Föreningen har även deltagit i tidigare nordiska symposier.